Konference: Psychologická diagnostika Brno

4. ročník | 23.–24. 11. 2017 | Fakulta sociálních studií MU

Workshopy

Placené workshopy se budou konat ve středu 21. října před konáním samotné konference, registrace se provádí zvlášť v obchodním centru MU.
Program a seznam workshopů není konečný. Čas konání bude upřesněn.


Psychometrika v běžné praxi:
Jak si spočítat to, co chybí v manuálu metody?

Přednášející: Tomáš Urbánek | Cena: 500 Kč | Termín: 21. 10., 17:00–20:00, FSS MU

Co dělat, když v manuálu diagnostické metody chybí některé důležité informace? Když chci vědět něco nad rámec informací v manuálu? Tento workshop vás provede jednoduchými výpočty s využitím nástrojů Diagnostické kalkulačky (http://kalkulacka.testforum.cz) a Excelu, které mohou velmi usnadnit praxi psychologické diagnostiky. Z obsahu workshopu vybíráme: výpočet různých intervalů spolehlivosti (měření, odhadu pravého skóru pro opakované měření), diskrepanční statistiky (signifikantní rozdíl subtestu oproti celkovému skóru, například v inteligenčních a jiných výkonových testech), diferenciální skóry, odhad intervalu spolehlivosti "od oka", kombinace informace z výsledků více testů, tvorba součtových skórů a další.

Workshop je na začátečnické úrovni. Základní statistické dovednosti a práce s Excelem jsou výhodou, nikoliv však nezbytností.


Základy konfirmační faktorové analýzy

Přednášející: Stanislav Ježek | Cena: 500 Kč | Termín: 21. 10., 14:00–17:00, FSS MU

Manuály psychodiagnostických metod jsou plné výsledků (explorační) faktorové analýzy. Přesto již dlouho víme, že k tomu, abychom si byli jisti, že z položek testu nebo dotazníku sčítáme smysluplné skóry, je vhodnějším zdrojem argumentů konfirmační faktorová analýza (CFA). Tedy analýza, která poskytuje odpověď na otázku, zda se položky v měřícím nástroji jako celek chovají v souladu s teorií, na základě které byl tento nástroj vytvořen. Jeden z důvodů lze spatřovat v relativní nedostupnosti programů, které by umožnili každému zájemci si CFA udělat. Tento workshop je určen kritickým uživatelům diagnostických metod, kteří mají rámcovou představu o tom, co nabízí faktorová analýza, a chtěli by se seznámit s tím, jak funguje CFA, jak rozumět jejím výsledkům a jak si případně takovou analýzu sáma či sama udělat.


Základy analýzy položek a testu s využitím Raschova modelu

Přednášející: Hynek Cígler | Cena: 500 Kč | Termín: 21. 10., 17:00–20:00, FSS MU

Raschovy modely (a teorie odpovědi na položku, IRT) nabízí oproti klasické testové teorii (CTT) některé výhody. Narozdíl od CTT zde není předpoklad normálního rozdělení testových skórů, odhady parametrů testu jsou nezávislé na výzkumném vzorku. Na rozdíl od CTT není v IRT základním stavebním kamenem test, ale položka, což usnadňuje vývoj testů a jejich paralelních forem. Další výhodou je i jednodušší analýza diferenciálního fungování položek (DIF), která může vést k vyšší férovosti testování.

Obsahem workshopu bude v první řadě krátký teoretický úvod do teorie odpovědi na položku a Raschových modelů. Ukážeme si základy práce s programem Winsteps, odhad modelu, parametrů položek i respondentů, reliability testu, interpretace jednotlivých výsledků. V případě, že zbude čas, vyzkoušíme si základy DIF analýzy, PCA reziduí a některé další výhodné postupy. Závěrem budou nastíněny další možnosti využití IRT.

Předpokladem absolvování workshopu jsou základní statistické a psychometrické znalosti na úrovni úvodních kurzů psychologického kurikula a zkušenost s položkovou analýzou v rámci CTT. Povrchní znalosti o IRT jsou výhodou.


Školení v metodě ACFS

Přednášející: Lenka Krejčová | Cena: 900 Kč | Termín: 21. 10., 15:00–20:00, Teiresiás

Dynamické testování kognitivních funkcí u dětí (ACFS) od C. Lidz je první metodou dynamické diagnostiky, která byla lokalizována pro české prostředí a je k dispozici psychologům i speciálním pedagogům z poradenské praxe. Východiskem metody jsou tradiční principy dynamického testování, tedy diagnostika kognitivních procesů ve smyslu zjišťování potenciálu dítěte, jeho možností, jeho zóny nejbližšího vývoje. Výsledky nenaznačují diagnózu, nesdělují, jaká je úroveň dítěte vzhledem k populační normě, ale velmi komplexně ukazují, jaké jsou možnosti dítěte, jaký je jeho potenciál za předpokladu vhodného výchovného působení, resp. účinné intervence. Metoda je určena pro diagnostiku dětí od tří do šesti let.

Účastníci workshopu se seznámí s koncepcí metody, s jednotlivými škálami, se způsobem administrace i interpretace ACFS. Zaškolení v užívání metody je nezbytnou podmínkou jejího zakoupení, resp. užívání. Odborníci z praxe získají prostřednictvím workshopu možnost školení k zakoupené metodě, případně jim v rámci workshopu bude metoda i předána. Studenti psychologie získají po absolvování workshopu certifikát, že školením prošli. V případě, že budou po ukončení studia chtít metodou pracovat, nebudou již muset školení opakovat.


Praktická diagnostika jazykového vývoje

Přednášející: Filip Smolík & Gabriela Seidlová Málková | Cena: 700 Kč | Termín: 21. 10., 13:30–16:30, FSS MU

Workshop představí baterii Diagnostika jazykového vývoje, která nedávno vyšla v nakladatelství Grada. Baterie se skládá z 10 subtestů zaměřených na jazykové a předčtenářské schopnosti, včetně fonologického povědomí, gramatických schopností a slovní zásoby. Účastníci workshopu získají podrobnější informace o konstrukci baterie. Zároveň získají užitečné tipy k administraci jednotlivých subtestů a k jejich interpretaci. V rámci workshopu bude diskutována problematika diagnostiky jazykových schopností obecně, zejména s ohledem na vývojovou dysfázii a riziko dyslexie.

Účastníci mohou získat baterii se slevou za cenu pod 700 Kč, ale je nutné, aby se do 15. září ozvali F. Smolíkovi na mail smolik@praha.psu.cas.cz. Jinak je baterie k dostání či objednání v knihkupectvích za 799 Kč.


© 2015 | Konference Psychologická diagnostika Brno
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10, 602 00 Brno
PDB2015@fss.muni.cz | +420 549 494 616

Konference na Twitteru